Urban Improvement Plan, competition 1st prize / Plan Especial de Mejora Urbana, concurso 1er premio
Birrio la Llantia en Mataró, Catalunya. 2002
with / con: C. i D. Doncel, arqtes promoter / promotor: Ajuntament de Mataró